வாழ்க்கை குறிப்பு

தென் மொழி ஞானபண்டிதனாரின் நூலாக்கம்!!!

கவிதை நூல்கள் : மலர்க்கொத்து வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி தமிழாயிரம் சிறுவர் செந்தமிழ்ப் பாடல்கள் உரைநடை நூல்கள் : தந்தை பெரியாரின் சிந்தனைத் திறவுகோல் இந்தியப் பெருமையின் முன்னோடிகள் திருக்குறள் சிறப்பியல் களஞ்சியம் முதிர்ந்த முத்துக்கள் பெரியார் வாழ்வியல் வள்ளுவர் பார்வை வாழும் தமிழ்! புவி ஆளும் தமிழ்! கரை கண்ட மாவீரன் கொலம்பசு பெரியாரின் நாகரிகக் கோட்ப்பாடு ஈடில்லா இமயம்