தென்மொழி ஞானபண்டிதனார் – உரைநடை நூல்கள்!!!

உரைநடை நூல்கள் :

  • தந்தை பெரியாரின் சிந்தனைத் திறவுகோல்
  • இந்தியப் பெருமையின் முன்னோடிகள்
  • திருக்குறள் சிறப்பியல் களஞ்சியம்
  • முதிர்ந்த முத்துக்கள்
  • பெரியார் வாழ்வியல் வள்ளுவர் பார்வை
  • வாழும் தமிழ்! புவி ஆளும் தமிழ்!
  • கரை கண்ட மாவீரன் கொலம்பசு
  • பெரியாரின் நாகரிகக் கோட்ப்பாடு
  • ஈடில்லா இமயம்