தென் மொழி ஞானபண்டிதனாரின் நூலாக்கம்!!!

கவிதை நூல்கள் :

 • மலர்க்கொத்து
 • வாழ்வுக்கு வழிகாட்டி
 • தமிழாயிரம்
 • சிறுவர் செந்தமிழ்ப் பாடல்கள்

உரைநடை நூல்கள் :

 • தந்தை பெரியாரின் சிந்தனைத் திறவுகோல்
 • இந்தியப் பெருமையின் முன்னோடிகள்
 • திருக்குறள் சிறப்பியல் களஞ்சியம்
 • முதிர்ந்த முத்துக்கள்
 • பெரியார் வாழ்வியல் வள்ளுவர் பார்வை
 • வாழும் தமிழ்! புவி ஆளும் தமிழ்!
 • கரை கண்ட மாவீரன் கொலம்பசு
 • பெரியாரின் நாகரிகக் கோட்ப்பாடு
 • ஈடில்லா இமயம்